KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2021)

Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang do Đảng ta lãnh đạo; để có được ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến; hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tôn vinh; ghi nhớ công lao của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục viên sau buổi gặp tại Phủ Chủ tịch ngày 29/01/1957. (Ảnh tư liệu)

Mặc dù đất nước gặp nhiều khó khăn; nhưng Đảng, Nhà nước vẫn luôn luôn coi trọng lãnh đạo; chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Từ năm 1947, những quan điểm; tư tưởng chỉ đạo của Đảng đã được Nhà nước thể chế thành những văn bản thực hiện đầu tiên; bảo đảm nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác thương binh, liệt sĩ. Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL đặt ra chế độ “Hưu bổng thương tật” và “Tiền tuất cho thân nhân tử sĩ”.

Từ tháng 7/1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh – Liệt sĩ” để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm; đạo lý, nghĩa vụ; trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta và các thế hệ người Việt Nam đối với những người đã cống hiến; hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đất nước được hoàn toàn độc lập, phát huy truyền thống vẻ vang; ý chí tự lực tự cường, nhiều thương binh, bệnh binh; thân nhân liệt sĩ và người có công đã vượt lên thương tật; khó khăn, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ;… góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương; đất nước ngày càng giàu đẹp.

Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối; các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ; người có công mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng; toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên công lao to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Chúng ta nguyện phấn đấu để xứng đáng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nước, vì dân.

Anh Thư (TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH)

Trả lời