thắp hương trầm

Một nén hương trầm sáng tối – Dẫn lối Phúc – Lộc – Tài

Chuyện nhang khói ngày thắp mấy lần đương nhiên không áp đặt; bởi điều đó tùy tâm hướng niệm của mỗi người. Tuy nhiên, theo quan niệm xưa nay; chúng ta nên thắp hương hàng ngày vì thắp hương là một tập tục có từ lâu đời của người Việt. Nén hương thể hiện sự …