Hương sạch Tân Nguyên tham gia hội chợ triển lãm kết nối cung – cầu hàng hoá tại Thành phố Đồng Hới – Quảng Bình