Hương Sạch Tân Nguyên tham gia chương trình “Với chiến khu xưa” tại Dương Hòa