Hương Sạch Tân Nguyên tham dự Diễn đàn Huế – Sáng tạo để phát triển (Hue Innovation Day 2019)