hạnh phúc

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã…

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã.. Vào khoảnh khắc nhận ra ba điều này; tôi đã hiểu ra mình phải sống như thế nào thì mới có thể trở nên hạnh phúc. Không cần phải khiến cho tất cả mọi người trên thế gian yêu quý mình. Ngay cả Phật, Chúa còn không …