baovesuckhoe

Tích cực hơn trong phòng chống dịch Covid -19

Phòng chống các loại dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng là trách nhiệm của toàn xã hội, từ các cấp ủy đảng; chính quyền; đoàn thể đến từng người dân; trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt về tham mưu các giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ. Có …