27/7/1947 – 27/7/2021

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2021)

Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang do Đảng ta lãnh đạo; để có được ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến; hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tôn vinh; ghi …